Resmi Gazete’de Yayımlanan Kanunlar Kapsamında Yapılan Son Değişiklikler Hakkında

19-12-2017

Resmi Gazete’de Yayımlanan Kanunlar Kapsamında Yapılan Son Değişiklikler Hakkında

• 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1.1.2018, diğer mükellefler ise 1.1.2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1.1.2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

• 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Bu sistemden yararlanma konusunda mükelleflere ihtiyarilik tanınmıştır. Dolayısıyla bu belgelerin 1.1.2018 tarihinden sonra da, önceden olduğu gibi, elektronik ortamı tercih etmeyen mükellefler tarafından kâğıt ortamında düzenlenmesi mümkündür.

• 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 485 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Serbest meslek erbabları, 1.1.2018’den sonra, amortisman liste ve hesaplarını da bu sistem üzerinde yapacaklardır.

• 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Basit usule tabi mükelleflere 30.6.2018 tarihine, serbest meslek erbabına ise 31.01.2018 tarihine kadar sistem üzerinden başvuru yapıp sitemi kullanmaları olanağı sağlanmıştır. İşletme hesabı esasındakiler için bu sistemi kullanma zorunluluğu 1.1.2019’da başlayacaktır. Dolayısıyla serbest meslek erbabı, 2018 yılı için bu ay klasik defteri tasdik ettirmeyeceklerdir.

• 05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la; ödeme emri ile mükelleflere tanınacak ödeme veya mal bildiriminde bulunma süreleri, ödeme emrine karşı dava açma süresi, teminatlı alacaklarda teminatın paraya çevrilmesinden önce borçluya verilecek süre 7 günden 15 güne çıkartıldı.

• 05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la; Kurumların iki tam yıl aktifinde tuttuktan sonra sattıkları gayrimenkullerden sağladıkları kazançlara uygulanan %75 oranındaki istisnada söz konusu oran %50’ye indirildi. Bu oran değişikliğinin, Söz konusu Kanun'un yayım tarihi olan 5.12.2017 tarihinden sonra yapılan satış işlemlerine uygulanması gerekmektedir.

• 05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la; Gayrimenkul sermaye iratları ile ilgili. Götürü gider yöntemini seçenlerin uyguladığı %25 oranı %15’e indirildi. Bu değişiklik ise Mart 2018’de verilecek 2017 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinde dikkate alınacaktır.

• 7061 sayılı Kanun kapsamında; Kurumlar vergisi oranı %20’den 22’ye arttı. Ancak bu artış ilk olarak 2018 yılı kazançlarına uygulanacağından 2018 Şubat ayında verilecek 2017 4. çeyrek geçici vergi beyannameleri ile Nisan 2018’de verilecek yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmayacaktır.