Bağımsız Denetçiler için Sürekli Eğitim Başvuruları Hk.

15-08-2018

Bağımsız Denetçiler için Sürekli Eğitim Başvuruları Hk.

Kayıt Formu için Tıklayınız


2018 Döneminde Eğitim Almayanlar İçin Telafi Eğitim Programı


Ders Saati 23.02.2019 24.02.2019 25.02.2019
10:00-10:50 Muhasebe Muhasebe Muhasebe
11:00-11:50 Muhasebe Muhasebe Muhasebe
12:00-12:50 Muhasebe Muhasebe Muhasebe
13:00-13:50 Muhasebe Muhasebe Muhasebe
14:00-14:50 Muhasebe Muhasebe Muhasebe
15:00-15:50 Muhasebe Muhasebe Muhasebe
16:00-16:50 Muhasebe Muhasebe Muhasebe
  Yunus Ceran Mustafa Ay Fahri Kurşunel
 
       Eğitim Kredileri

Bağımsız Denetçiler için Sürekli Eğitim Tebliği İkinci Bölüm Madde 9/3 bendine göre "(3) Yüz yüze ve uzaktan eğitimde her 50 dakikalık ders, bir kredi olarak kabul edilir. Eğitim konularında sürekli eğitim veya lisans ve lisansüstü eğitim kapsamında ders verenler bu faaliyetlerinden yıllık en fazla 30 kredi elde edebilirler."e göre

Denetim - 14 Saat/14 Kredi

Etik Kurallar - 5 Saat/5 Kredi

Finans - 9 Saat/9 Kredi

Kurumsal Yönetim - 7 Saat/7 Kredi

Muhasebe - 21 Saat/21 Kredi


Eğitimin Konuları                                                                                                                                                                                                    

Program kapsamındaki eğitim, aşağıdaki temel mesleki konularından oluşmaktadır.

            a) Muhasebe

            b) Denetim

            c) Etik kurallar

            ç) Finans (sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık, özel emeklilik ve finansal yönetim)

            d) Kurumsal yönetim 

 

Programın Süresi

            Tebliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Kurumun onayına sunulacak sürekli eğitim programlarının süresi 7 ders saatinden az olmamak üzere eğitimi düzenleyen KONYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ve SELÇUK ÜNİVERSİTESİ tarafından belirlenmiştir.

 

Eğitimin Başlama Tarihi ve Yeri

            Eğitim yeterli başvuru sayısına ulaşınca açılacaktır. Dersler KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI sınıflarında düzenlenecektir.

 

Eğitim Ücretleri

            Eğitim ücretleri eğitimlere göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

Ödeme Bilgileri

            Eğitim ücretleri aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılması gerekmektedir.

            Vakıfbank Kampüs Şb. KONYA

            IBAN NO: TR97 0001 5001 5800 7302 9593 19

            S.Ü. Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü

            Dekontun açıklama kısmına kursiyer Adı-Soyadı, TC Kimlik Numarası ve aldığı Modül Adı belirtilmesi gerekmektedir.

 

Eğitim Yöntemi

            Muhasebe, denetim ve finans konularında yapılacak eğitimler yüz yüze eğitim yöntemiyle; etik kurallar ve kurumsal yönetim ilkeleri konularında yapılacak eğitimler yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülür hükmü gereğince;

Muhasebe, denetim, finans, etik kurallar ve kurumsal yönetim ilkeleri konularında yapılacak eğitimler yüz yüze eğitim yöntemiyle yürütülecektir.

Dönem Muhasebe Eğitim İçeriği Süre

2018

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu,  TMS 7 Nakit Akış Tablosu,  TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalar,  TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

BOBİ FRS

Bölüm 1 Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar

Bölüm 2 Nakit Akış Tablosu

Bölüm 3 Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar

Bölüm 4 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

7 SAAT

2018

TMS 2 Stoklar, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, TMS 41 Tarımsal Faaliyetler, TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi

BOBİ FRS

Bölüm 5 Hasılat

Bölüm 6 Stoklar

Bölüm 7 Tarımsal Faaliyetler

Bölüm 8 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi

7 SAAT

2018

TMS 16  Maddi Duran Varlıklar, TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme Ve Ölçme - TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar,

BOBİ FRS

Bölüm 9 Finansal Araçlar Ve Özkaynaklar

Bölüm 10 İştiraklerdeki Yatırımlar

Bölüm 11 Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar

Bölüm 12 Maddi Duran Varlıklar

7 SAAT

Öğretme Yöntemleri

Yüz Yüze eğitim

 

Dönem Denetim Eğitim İçeriği Süre

2018

 

 • Denetim Kavramı, Denetim Türleri ve Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardı
 • BDS 200 Çerçevesinde Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları Ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartları’na Uygun Olarak Yürütülmesi ve Uygulama Örnekleri
 • BDS 220 Çerçevesinde Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol ve Uygulama Örnekleri

 

 

7 SAAT

2018

 

 • BDS 500 Çerçevesinde Denetim Kanıtlarına Bağımsız Bir Şekilde Ulaşma, Denetim Kanıtlarını Değerlendirme Ve Denetim Kanıtlarını Rapor Sürecinde Kullanma Prosedürlerinin Sunulması
 • BDS 550 Çerçevesinde Bağımsız Denetim Sürecinde İlişkili Tarafların Belirlenmesi Ve Bağımsızlık Standardı İle Etik Kurallar İlişkisinin Bütün Olarak Sunulması
 • BDS 700 Çerçevesinde Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma Ve Raporlama Raporlamanın Bağımsız Denetçiler Açısında Sorumlulukları Ve Bu Raporları İşletmeye Getireceği Sorumlulukların Tartışılması

 

 

 

7 SAAT

Öğretme Yöntemleri

Yüz yüze eğitim

 

Dönem Etik Kurallar Eğitim İçeriği Süre

2018

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR

ETİK KURALLARIN GENEL UYGULAMASI 

 • Temel İlkeler, Kavramsal Çerçeve, Yaklaşımı Tehditler ve Önlemler, Çıkar Çatışmaları, Etikle İlgili Çatışmaların Çözümü, Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim
 • Dürüstlük, Tarafsızlık, Mesleki Yeterlik ve Özen, Sır Saklama, Mesleğe Uygun Davranış

BAĞIMSIZ DENETÇİLER

 • Tehditler ve Önlemler
 • Denetçinin Görevlendirilmesi: Müşteri Kabulü ve Müşteri İlişkisinin Devam Ettirilmesi, İşin Kabulü, Denetçi Değişikliği, Çıkar Çatışmaları
 • Mevzuata Aykırılıklara Karşılık Verilmesi: Amaçlar, Kapsam, Müşteri Yönetiminin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Sorumlulukları, Denetçinin Sorumlulukları, Finansal Tabloların Denetimi: Konuya İlişkin Kanaat Edinilmesi, Konunun Ele Alınması, İlave Adım Atılmasının Gerekli Olup Olmadığının Belirlenmesi, Belgelendirme,
 • Finansal Tablo Denetimi Dışındaki Mesleki Hizmetler: Konuya İlişkin Kanaat Edinilmesi ve Konunun Yönetim ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Ele Alınması, Konunun, İşletmenin Dış Denetçisine Bildirilmesi, İlave Adım Atılmasının Gerekli Olup Olmadığının Değerlendirilmesi, Belgelendirme
 • İkinci Görüşler
 • Ücretler ve Diğer Menfaatler
 • Mesleki Hizmetlerin Pazarlanması
 • Hediyeler ve Ağırlanma
 • Emanet Olarak Tutulan Müşteri Varlıkları
 • Tarafsızlık–Tüm Hizmetler

5 SAAT

Öğretme Yöntemleri

Yüz yüze eğitim

 

Dönem Finansal Yönetim Eğitim İçeriği Süre

2018

FİNANSAL YÖNETİM

 • İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ: İşletme Sermayesi Bileşenleri, İşletme Sermayesi Finanslama Stratejileri, Nakit Yönetimi, Alacak Yönetimi, Stok Yönetimi

SERMAYE BÜTÇELEMESİ: Statik ve Dinamik Yöntemler, Net Bugünkü Değer, Net Gelecek Değer, İç Karlılık Oranı, Karlılık Endeksi, Yıllık Eşdeğer Net Hasıla (Maliyet)

Belirsizlik Koşulları Altında Sermaye Bütçelemesi: Riske Göre Düzeltilmiş İskonto Oranı, Belirlilik Eşitliği Yöntemi, Olasılık Dağılımı Yöntemi, Enflasyona Göre Düzeltilmiş Projenin Değerlendirilmesi, Karar Ağacı Yöntemi, Simülasyon Yöntemi, Ekonomik Katma Değer Yöntemi

 • YABANCI KAYNAK YÖNETİMİ
  • Kısa Vadeli Yabancı Kaynak

Satıcı Kredileri (Ticari Krediler), Finansman Bonosu, Repo, Banka Kredileri, Akreditif, Teminat Mektubu, Kabul Kredileri / Aval, Faktöring, Kendiliğinden Oluşan Fonlar, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

 • Orta Ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Leasing, Forfaiting, Tahvil, Varant, Gelir Ortaklığı Senetleri

 • ÖZKAYNAKLARIN YÖNETİMİ

Hisse Senetleri, Hisse Senedi Tür ve Türevleri, Hisse Senedi Değerlemesi

SERMAYE YAPISI

 • Optimal Sermaye Yapısının Saptanmasında Kullanılan Yöntemler: FVÖK/HBK Analizi. Nakit Akışı Analizi
 • Sermaye Yapısına İlişkin Teoriler (Yaklaşımlar): Net Gelir Yaklaşımı, Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı, Geleneksel Yaklaşım, Modigliani-Miller (MM) İlintisizlik yaklaşımı, Trade Off (Dengeleme) Yaklaşımı, Temsil Maliyetleri Yaklaşımı, Asimetrik Bilgi-Sinyal Etkisi ve Hiyerarşi Teorisi (Peckingorder)

SERMAYE MALİYETİ

TEMETTÜ POLİTİKALARI: Temettü Politikalarına İlişkin Teoriler: Litner Yaklaşımı, Myron Gordon Yaklaşımı - Eldeki Kuş Teorisi, Modigliani-Miller (Temettü ilintisizliği), Simetrik Bilgi ve Vergi Yaklaşımı, Asimetrik Bilgi ve Sinyal Yaklaşımı, Temsil Sorunu Yaklaşımı, Kar Dağıtım Şekilleri, Kar Dağıtım Politikaları, Kar Dağıtım Politikalarını Etkileyen Faktörler, Kar Dağıtım Tablosu

BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR: Birleşme ve Satın Alma Süreçleri,  Holdingler

FİNANSAL BAŞARISIZLIK VE İFLAS: Finansal Başarısızlık ve Alınacak Önlemler, Altman Z Model

9 SAAT

Öğretme Yöntemleri

Yüz yüze eğitim

 

Dönem Kurumsal Yönetim Eğitim İçeriği Süre

2018

Kurumsal Yönetimle İlgili Temel Kavramlar,  Kurumsal Yönetim Uygulamaları, Kurumsal Yönetimin Faydaları, Kurumsal Yönetime Yönelik Temel Stratejiler, Kurumsal Yönetim İlkeleri, SPK ve Kurumsal Yönetim, BİST ve Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri:  Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması, Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, Genel Kurula Katılım Hakkı, Oy Hakkı, Azlık Hakları, Kâr Payı Hakkı, Payların Devri, Örnek (Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı: Pay Sahipleri) Kurumsal Yönetim, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları, İnternet Sitesi, Faaliyet Raporu, Örnek (Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı: Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık)

7 SAAT

Öğretme Yöntemleri

Yüz yüze eğitim

 

 

Ölçme Ve Değerlendirme

Yüz yüze eğitimlerde ölçme ve değerlendirme yapılması zorunlu olmadığından KONYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ve SELÇUK ÜNİVERSİTESİ tarafından verilecek eğitimlerde ölçme ve değerlendirme yapılmayacaktır.

Eğitmen Kadromuz

 1. PROF. DR. YUNUS CERAN (Muhasebe)
 2. PROF. DR. BAKİ YILMAZ (Muhasebe)
 3. PROF. DR. MUHAMMET BEZİRCİ (Denetim, Etik Kurallar )
 4. PROF. DR. MUSTAFA AY (Denetim, Etik Kurallar)
 5. PROF. DR. MELEK ACAR (Finans)
 6. PROF. DR. TAHİR AKGEMCİ
 7. PROF. DR. ADNAN ÇELİK
 8. DR. ÖĞR. ÜYESİ FAHRİ KURŞUNEL (Muhasebe)
 9. DR. ÖĞR. ÜYESİ İ. EREM ŞAHİN (Finans)

Kayıt Formu için Tıklayınız