2022/1 Dönemi (19–20 Mart 2022) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

 • 28 Aralık 2021 Salı

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.

2022/1 Dönemi,  SMMM Sınav Tarihleri

:

19–20 Mart 2022

 İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri

:

3–31 Ocak 2022

 Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri

:

1–21 Şubat 2022

 

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Ocak 2022 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) gereklidir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav başvuruları TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak yapılacaktır. 

 • İlk kez sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte bağlı olduğu SMMM Odası Başkanlığına teslim edecektir.
 • Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

Sınava girecek adayların, yukarıda belirlenen süreler içerisinde başvurularını yapmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

 1. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,
 2. Stajını, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,
 3. Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.

SINAV KONULARI

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre,  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

 • Finansal Muhasebe,
 • Finansal Tablolar ve Analizi,
 • Maliyet Muhasebesi,
 • Muhasebe Denetimi,
 • Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
 • Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SGK ve Bağ-Kur

     Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

 • Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Sınav Dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)
 2. 1 Adet Biyometrik Fotoğraf (50mmx60mm)
 3. Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi),
 4.  Mezun Belgesi (e-devlet kapısı üzerinden alınmış) veya Diploma fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

     Mezun belgesi e-devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler.

 • Noter onaylı Diploma veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür”            şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de        yapılacaktır.)
 • Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi,
 1. Serbest muhasebeci mali müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren staj bitirme belgesi  (İlgili Oda tarafından düzenlenir.)
 2. e-Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi,
 3. Yasa'nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i maddeleri kapsamında hizmetleri bulunanlardan kurumlarından alınacak hizmet belgesi,
 4. Vergi Mükellefiyet Belgesi (Vergi kaydı olmadığına dair belge, vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınabilir.)
 5. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına dair e-Devlet kapısı üzerinden alınan “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi”,
 6. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (Sevk ve terhis tarihlerini içeren),
 7. SM ruhsatı olup, SMMM sınavına başvuruda bulunanlardan; 1, 2, 3 ve 4 . maddelere ek olarak ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, serbest çalışanlardan ayrıca, ilgili vergi dairesinden alınacak affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giyilmiş olunmadığını gösterir belge,
 8. TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,

 

Yasa'nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i bentleri kapsamda çalışmaları staj süresinden sayılanlardan 5, 6,  8 ve 9. sırada belirtilen belgeler istenmez,

 

Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 220,00 ₺ olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan;   7 dersten sorumlu olanların 1.540,00 ₺, 8 dersten sorumlu olanların ise 1.760,00 ₺ ödemeleri gerekir,

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER      Otomasyon Sistemi(TEOS) üzerinden de ödenebilir.

            Banka bilgileri;

 • İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255
 • Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 2.fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS  üzerinden sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

 1. Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlardan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile veya “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak No:19 Gölbaşı - Ankara” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5. maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavı kazanmış  olsalar dahi, ruhsatları iptal edilecektir.
 2. Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 3. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi'nin (TESMER) internet sitelerinde duyurulacaktır.
 4. Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.
 5. Sınav Giriş Belgesi ile geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.
 6. Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
 7. Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.
 8. Sınava başvurup,  katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
 9. Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

            İlan Olunur.